1. PRIMA PAGINĂ
  2. ANUNŢURI
  3. DESPRE NOI
  4. OFERTĂ FORMARE
  5. C.D.I.
  6. PROIECTE
  7. INTERES PUBLIC
  8. CONTACT


Anexă la O.M. nr.5554/2011

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CASEI CORPULUI DIDACTIC

CAPITOLUL I-Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1-Statutul Casei Corpului Didactic


ART. 1-Casa Corpului Didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
ART. 2-Casa corpului didactic poate organiza filiale în judeţ, respectiv în sectoarele municipiului Bucureşti.
ART. 3-Casa corpului didactic este instituţie cu personalitate juridică, cu sediu, patrimoniu, siglă şi sigiliu proprii, subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar pe plan local este coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar judeţean, conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. h) şi ale art. 99 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
ART. 4-Casa corpului didactic este centru de resurse şi asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate acredita ca furnizor de formare continuă, conform prevederilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.
ART. 5-(1) Casele corpului didactic pot avea denumirea simplă "Casa Corpului Didactic a Judeţului/Municipiului Bucureşti" sau pot purta numele unei personalităţi reprezentative din domeniul educaţiei, în semn de recunoaştere a activităţii depuse.
  (2) Atribuirea unei denumiri casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la solicitarea instituţiei, înaintată Direcţiei Generale Management, Resurse umane şi Reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  (3) Solicitarea de aprobare privind atribuirea denumirii casei corpului didactic va fi însoţită de:
     a) memoriul de fundamentare/expunere de motive;
     b) propunerea de atribuire a denumirii, avizată de consiliul de administraţie al casei corpului didactic;
     c) acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean pentru atribuirea denumirii;
     d) avizul comisiei judeţene pentru atribuirea de denumiri din cadrul instituţiei prefectului.


...continuare